Användarvillkor för ”Yamaha Music ID”

 

1. Omfattning


Dessa användarvillkor ska reglera användningen av ”Yamaha Music ID” (hädanefter kallad ”plattformen”) som utförs av användaren (”du”).
Denna plattform drivs av Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Tyskland (hädanefter kallad ”Yamaha”).
Yamaha tillhandahåller dessa användarvillkor som du måste godkänna för att kunna skapa ett konto. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar.
Yamaha driver plattformen för att förse dig som användare med information om Yamaha-produkter och kampanjer, samt möjliggöra registrering av Yamaha-produkter i syfte att ge en förlängning av garantin. Erbjudandet omfattar personlig informationshantering, registrering och administration av produkter i syfte att ge en förlängning av garantin, registrera Yamaha-kampanjer samt registrera för att ta emot och hantera nyhetsbrev.
Plattformen är ett gratiserbjudande från Yamaha.
Denna plattform är avsedd att användas av personer i åldern 16 år eller äldre och riktar sig inte till barn och minderåriga. Barn och minderåriga under 16 år får använda denna webbplats endast under överinseende och med samtycke av en förälder eller vårdnadshavare.

 


2. Tillägg till erbjudandet


Yamaha förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle ändra funktioner och omfattning av plattformens erbjudande eller att avbryta det.
Yamaha förbehåller sig dessutom rätten att begränsa, neka eller avbryta åtkomst till plattformen helt eller delvis vid varje tillfälle efter eget gottfinnande, utan att ange något skäl och med omedelbar verkan, med hänsyn till dina intressen inom rimliga gränser.  

 


3. Registrering


Du måste registrera dig i förväg för att kunna använda plattformen. Registrering är gratis.
Registrera dig på https://se.yamaha.com för att skapa ett användarkonto och få åtkomst till plattformen. Följande uppgifter måste tillhandahållas för syftet med registrering:

  • Typ av adress
  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Lösenord
  • Ursprungsland
  • Språk
  • Kön

Du kan även ange ytterligare uppgifter för att anpassa erbjudandet.

Du är skyldig att iaktta tredje parts sekretessrättigheter; i synnerhet kan användare inte ge någon tredje part personuppgifter.
Vid registrering måste du välja ett unikt lösenord och ange en unik, giltig, aktuell och verifierbar e-postadress. Eftersom dubbel användning av vissa uppgifter inte tillåts, kommer du att uppmanas att välja eller ange en annan e-postadress när du skriver in en befintlig e-postadress. För att bekräfta registreringen kommer du att få ett e-postmeddelande med en länk. Ditt konto skapas först när registreringsprocessen har slutförts (dubbel opt-in/bekräftelse).
Du bär ensam ansvaret för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord.
Du kan vid varje tillfälle begära att din registrering raderas. I detta fall kommer vi att radera din registrerade information och personuppgifter.

 


4. Registrering av Yamaha-produkter – garantiförlängning


Du kan registrera alla Yamaha-produkter som omfattas av Yamahas utökade garantiprogram på plattformen.
Ange modell, serienummer, inköpsdatum, om produkten köptes online eller i butik och typ av användning vid registrering. Eftersom dubbelregistrering av produkter inte är tillåten, kommer du vid angivande av en redan registrerad produkt, uppmanas att ange ett annat serienummer. Efter registrering av en produkt kommer du att kunna ladda ner ett garantibevis.
Om du raderar ditt användarkonto kommer registrering av produkten också att raderas. Eftersom det på grund av tekniska skäl inte är möjligt att omregistrera en produkt, bör du först spara garantibeviset.

 


5. Registrering av Yamaha-produkter – Flowkey-kampanj


Du kan registrera alla Yamaha-produkter som omfattas av Flowkey-kampanjen på plattformen.
Ange modell, serienummer, inköpsdatum, om produkten köptes online eller i butik och typ av användning vid registrering. Eftersom dubbelregistrering av produkter inte är tillåten, kommer du vid angivande av en redan registrerad produkt, uppmanas att ange ett annat serienummer. Efter produktregistreringen kommer du att kunna ladda ner Flowkey-koden.
Om du raderar ditt användarkonto kommer registrering av produkten också att raderas. Eftersom det på grund av tekniska skäl inte är möjligt att omregistrera en produkt, bör du först spara Flowkey-koden.

 


6. Yamaha-innehåll


Allt material på plattformen inklusive, men inte begränsat till, ljud, bilder, programvara, text och videofilmer (”innehållet”) skyddas av tillämpbara upphovsrättslagar. Innehållet får endast användas inom de gränser som anges här. Du samtycker till att följa samtliga anvisningar på plattformen som begränsar hur innehållet kan användas. Du får inte kopiera, distribuera, förevisa, framföra, göra allmänt tillgängligt, sända eller återge med hjälp av ljud- eller ljud-/bildinspelningar eller återge utsändningar av innehåll på plattformen, oavsett syfte, utan tillåtelse från Yamaha. Om du hämtar innehåll från webbplatsen får du inte ta bort eventuella copyrightmeddelanden, varumärkesmeddelanden eller andra typer av meddelanden i det.

Du får endast ladda ner en (1) kopia av innehållet och det får bara användas av dig för personligt bruk i hemmet. Visst innehåll på plattformen kan omfattas av ytterligare upphovsrättsinformation som ger dig utökade användningsrättigheter eller begränsar din behörighet att använda visst innehåll. Denna ytterligare upphovsrättsinformation gäller.

Det finns ett antal logotyper, tjänstemärken och varumärken (”varumärkena”) som tillhör Yamaha på plattformen och i innehållet. Yamaha ger dig inte rätt att använda de varumärkena genom att göra dem tillgängliga på plattformen. Obehörig användning av varumärkena kan bryta mot tillämpbara varumärkeslagar samt civila stadgar och brottsstadgar.

 


7. Rätt till användarinnehåll


När du skickar eller överför kommunikation eller material till plattformen via e-post eller på annat sätt, inklusive kommentarer, data, frågor, förslag eller liknande (”användarinnehåll”), ger du Yamaha icke-exklusiv, underlicensbar, permanent, oåterkallelig och global rätt till ditt användarinnehåll, inklusive rätten att kopiera, distribuera, förevisa, framföra, göra allmänt tillgängligt, sända eller återge med hjälp av ljud- eller ljud-/bildinspelningar eller återge utsändningar av användarinnehållet och annan hantering som ännu inte är känd, liksom rätten att redigera, ändra, översätta eller kombinera användarinnehållet med andra verk i syfte att driva plattformen, marknadsföra i medier både online och offline, inklusive sociala medier, skapa databaser, sammanställningar, användarinnehållsrelaterade dokument och för relevanta kommersiella eller icke-kommersiella ändamål. Du frånsäger dig rätten att anges som författare av användarinnehållet. När du skickar eller överför användarinnehållet ger du Yamaha rätt att använda det i den utsträckning som anges i den här klausulen.

 

8. Ansvar för användarens material


Det är förbjudet att publicera eller överföra nedsättande, ärekränkande, pornografiskt, hotfullt eller olagligt material eller material som utgör eller uppmuntrar till beteenden som kan anses som brottsliga eller leda till skadeståndsansvar för Yamaha, eller som bryter mot lagar på annat sätt.  Yamaha har rätt att ändra, redigera eller ta bort sådant material eller konversationer. Även om Yamaha har rätt till att övervaka eller granska anslagstavlor, chattrum, diskussioner, inlägg, överföringar och liknande på plattformen med jämna mellanrum, är Yamaha inte skyldig att göra det och ansvarar inte för kommunikationsinnehåll som innehåller felaktigheter, oanständigheter, svordomar eller som kan ses som förtal. Yamaha kommer att samarbeta med relevanta brottsbekämpande myndigheter och följa de domstolsbeslut som rättmätigt uppmanar eller kräver att Yamaha avslöjar identiteten på de som lägger upp sådant material.

 

9. Ansvar


Utan hinder av andra lagstadgade krav ska följande undantag och ansvarsbegränsningar gälla enligt avsnitt 9 för Yamahas skadeståndsansvar.
Yamaha ska vara ansvarig utan begränsning om skadan orsakats av uppsåt eller grov oaktsamhet.
Yamaha ska dessutom vara ansvarig för ringa vårdslöshet rörande väsentliga skyldigheter som äventyrar avtalets syfte eller för brott mot skyldigheter, där utförande är avgörande för ett korrekt genomförande av konkurrensen och där avtalsparter regelbundet litar på efterlevnad. I sådana fall ska Yamaha emellertid endast ansvara för förutsebara, typiska skador.
Ovanstående begränsningar gäller inte i händelse av skada på liv, kropp eller hälsa, eventuella brister efter antagandet av kvalitetsgarantier för kvaliteten på en produkt eller bedrägligt dolda defekter. Ansvar enligt produktansvarslagen påverkas inte.
I den mån som Yamahas ansvar utesluts eller begränsas, ska detta även gälla personligt ansvar för Yamahas anställda, representanter och agenter.
Inga garantier ska antas eller framställningar göras med hjälp av innehållet eller tillhandahållna nedladdningar eller genom detta avtal. Likaså ska inga garantianspråk uppstå med anledning av ovanstående.

 

10. Ändringar


Yamaha kan komma att ändra dessa användarvillkor, med hänsyn till dina intressen inom rimliga gränser. Yamaha meddelar dig om eventuella ändringar av användarvillkoren genom att tillhandahålla en reviderad version som betonar dessa ändringar via e-post. De ändrade villkoren i användarvillkoren träder i kraft (i) när du godkänner (ii) eller sex veckor efter det att du har mottagit meddelandet, förutsatt att du inte har invändningar angående ändringarna och Yamaha har informerat dig om konsekvenserna av att inte motsätta dig ändringarna i början av sexveckorsperioden. Kontakta Yamaha via e-post om du har invändningar angående ändringarna. De reviderade användarvillkoren ersätter tidigare versioner när de träder i kraft. Yamaha förbehåller sig rätten att avsluta ditt konto om du inte godkänner de ändrade villkoren.

 


11. Dataskydd


Yamahas sekretesspolicy tillämpas, tillgänglig på http://se.yamaha.com/sv/privacy_policy/.

 


12. Upphörande


Du kan när som helst avsluta ditt konto via funktionen Avbryt medlemskap i Yamaha Music ID eller genom att kontakta oss via e-post på dataprotection@contact.europe.yamaha.com. Spara relevant innehåll, inklusive ditt garanticertifikat, innan du avslutar kontot.
Yamaha kan säga upp ditt konto via skriftligt meddelande till din registrerade e-postadress två veckor i förväg, med hänsyn till dina intressen inom rimliga gränser. Uppsägningen påverkar inte den utökade garantin eller användningsrättigheter för Yamaha-innehåll. Yamahas rätt att säga upp kontot med goda grunder påverkas inte.

 


13. Diverse


Skulle enskilda delar av dessa användarvillkor bli ogiltiga, ska detta inte påverka de återstående bestämmelserna.
De nuvarande användarvillkoren och eventuella tvister som uppstår vid användning av plattformen ska regleras av tysk rätt. Tvingande bestämmelser av lagar i jurisdiktionen i din hemvist ska inte påverkas.
Om du är en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en särskild offentligrättslig fond eller tillgångar eller om dess säte inte är i Förbundsrepubliken Tyskland, ska den exklusiva – även internationellt – platsen för att slita alla tvister som kan uppstå i affärsrelationen mellan oss och kunden vara Hamburg. Tvingande lagbestämmelser om exklusiv jurisdiktionsplats ska inte påverkas.

 


14. Registrering av Yamaha Clavinova CSP-150 och CSP-170 – iPad-kampanj endast mellan den 1 februari och den 31 mars 2023


Du kan registrera dina Yamaha Clavinova CSP-150 och CSP-170-produkter som omfattas av iPad-kampanjen på plattformen.

Ange modell, serienummer, inköpsdatum, om produkten köptes online eller i butik och typ av användning vid registrering. Eftersom dubbelregistrering av produkter inte är tillåten, kommer du vid angivande av en redan registrerad produkt, uppmanas att ange ett annat serienummer. När du har registrerat din produkt kan du delta i iPad-kampanjen mellan kampanjdatumen. Om du raderar ditt användarkonto kommer registrering av produkten också att raderas. Av tekniska skäl går det inte att registrera om en produkt, vilket innebär att du endast kan få bonusprodukten en gång. Genom att godkänna dessa användarvillkor samtycker du till att följa villkoren för iPad-kampanjen som kan läsas via länken nedan.

Villkor för deltagande i iPad-kampanjen

15. Registration of Yamaha products – Online Free Lesson Promotion between 1st April 2023 to 31st March 2024.

You may register your Yamaha products that are subject to Online Free Lesson Promotion. When registering your product, you must specify model, serial number, date of purchase, whether the product was bought online or in store and the type of usage. Since double registration of products is not permitted. Following to product registration, Participants who book their sessions from the Booking Landing Page will be able to participate in the Online Free Lesson Promotion between the promotion period. If you delete your user account, your product registration will be deleted as well. For technical reasons it is not possible to re-register a product, which means per one (1) Qualified Product purchase only two (2) Online Free Lessons may be redeemed.
Please read the Terms and Conditions of the Promotion from the link below., by agreeing to this Terms of Use, participants agree to be bound by this Terms and Conditions of the Online Free Lesson Promotion on the below link.

TERMS AND CONDITIONS OF THE YAMAHA ONLINE FREE LESSON PROMOTION