Dataskyddsutlåtande

Tillämpningens omfång

Detta dataskyddsutlåtande förklarar insamlandets natur, omfattning och syfte för användarna, samt den användning av personlig information som utförs av ansvarig leverantör, Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Tyskland (hädanefter "Yamaha") på denna webbplats (hädanefter "tjänsterna").

Skydda dina data

Yamaha anser det vara din rätt att få veta hur denna webbplats samlar in och behandlar personuppgifter, och vill därför berätta för dig hur du kan bidra till dataskyddet. Det är principiellt möjligt att använda webbplatsen utan att ange några personuppgifter. Det kan finnas olika regelverk som styr användningen av vår webbplats. Dessa förklaras separat nedan. Det juridiska underlaget för dataskydd finns i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG) samt i telemedialagen (TMG).

Samtliga besök på Yamahas webbplats registreras automatiskt. Detta omfattar besökarens IP-adress och domännamn samt namnet på den webbplats som besöks. Yamaha behöver samla in denna information för att via statistiska metoder kunna förstå hur besökarna använder webbplatserna. Detta betyder att tjänsterna kan förbättras kontinuerligt.

Hur använder Yamaha cookies?

Du kan också komma att ombedjas ange personuppgifter inom specifika områden som kan göra det möjligt att identifiera dig personligen. Begreppet "personuppgifter" definieras i den tyska federala dataskyddslagen. Detta avser specifika detaljer rörande personliga eller faktiska omständigheter som berör en viss eller identifierbar person. Med avseende på detta kommer du att ombedjas ange vissa uppgifter, exempelvis ditt namn, din e-postadress, din postadress osv. Dessa uppgifter samlas in om du vill delta i vissa specifika tjänster som exempelvis chattrum eller forum, om du deltar i en tävling eller om du efterfrågar produkter eller tjänster via dessa internettjänster.

Yamaha samlar bara in dessa uppgifter i det syfte för vilket du har angett dina personliga uppgifter. I syfte att uppnå detta mål kan Yamaha komma att vidarebefordra informationen till sina filialkontor (t.ex. till respektive landsfilial) som sedan bearbetar den. Om informationen inte längre krävs kommer vi att radera den i enlighet med gällande dataskyddslag. Om personuppgifter ska användas i syften som överskrider dessa kommer Yamaha att be dig om ditt uttryckliga tillstånd, som du sedan när som helst kan återkalla genom att meddela Yamaha. Din personliga information kommer inte utan ditt tillstånd att användas i något som helst annat syfte än för det som du har gett ditt tillstånd till. Informationen kommer i övriga syften heller inte att användas för att kontakta dig, och kommer heller inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd. Yamaha kommer vid juridiskt tvång att på begäran vidarebefordra personuppgifter till myndigheter eller domstolar.

Säkerhet

Det är Yamahas ambition att säkerställa en hög säkerhet på webbplatsen. Det går emellertid inte att utesluta icke-auktoriserad åtkomst till lagrad information eller till systemet samt de skador detta kan förorsaka.

Dataöverföring

Dina data vidarebefordras inte till tredje part, såvida vi inte rent juridiskt åläggs att göra detta. Vid de tillfällen då externa tjänsteleverantörer kommer i kontakt med dina personliga uppgifter har vi säkerställt att dessa beaktar förbehållen i gällande dataskyddslagstiftning genom juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder samt genom sedvanlig övervakning. I dessa fall kommer det överförda dataomfånget emellertid att reduceras till minsta erforderliga omfång. Ditt uttryckliga tillstånd krävs också för överföring av personlig information till tredje part, i synnerhet om dessa tredje parter finns utanför tillämpningsområdet för EU-lagstiftningen. Ett medgivande kan när som helst återkallas med framtida verkan.

Google Tag Manager

Av insynsskäl vill vi informera dig om att vi använder Google Tag Manager. Själva Google Tag Manager samlar inte in några personuppgifter. Tag Manager gör det enklare för oss att integrera och hantera våra taggar. Taggar är små kodelement som, bland annat, används för att mäta trafik och besökarbeteenden, för att förstå effekten av internetmarknadsföring och sociala kanaler, för att anpassa marknadsföring och orientering efter målgrupper, samt för att testa och optimera webbplatser. Vi använder enbart Google Analytics (se nedan). Om du har genomfört en avaktivering kommer Google Tag Manager att beakta denna avaktivering.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder textfiler, såkallade "cookies", som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som skapas av cookien överförs till en Google-server i USA och sparas där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas emellertid din IP-adress av Google inom EU-medlemsländerna eller i andra länder som lyder under avtalet för det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen överförs endast till en Google-server i USA och förkortas där i särskilda fall. Google använder denna information å denna webbplatsoperatörs vägnar i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna samt för att förse webbplatsoperatören med ytterligare tjänster relaterade till webbplats- och internetanvändning.

Den IP-adress som skickas av din webbläsare till Google Analytics kommer inte att slås ihop med annan Google-data. Du kan förhindra att cookies sparas genom att justera tillhörande inställning i din webbläsare. Vi vill emellertid poängtera att om du gör detta, så kanske du inte kan använda samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut sedan. Du kan vidare förhindra att den cookie-genererade datan som berör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in av Google, och du kan även förhindra att Google bearbetar denna information genom att ladda ner och installera en insticksmodul för din webbläsare via följande länk

Alternativt kan du även hindra Google Analytics från att samla in information genom att klicka på följande länk. Detta skapar en avstängningscookie som förhindrar att din information samlas in när du besöker denna webbplats i framtiden: Avaktivera Google Analytics. Avstängningscookien gäller enbart denna webbläsare, och endast denna domän. Om du raderar dina cookies i denna webbläsare måste du klicka på denna länk igen.

Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev ger dig information om våra produkter, kampanjer och nyheter.

Om du vill få vårt nyhetsbrev måste du ange en giltig e-postadress och annan information som låter oss kontrollera att du verkligen är rättmätig ägare till den angivna e-postadressen, eller att ägaren går med på att få nyhetsbrevet. Ingen ytterligare information samlas in. Denna information används enbart för att skicka nyhetsbrevet, och kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet sparar vi din IP-adress samt datumet för registreringen. Vi sparar denna information endast i bevissyfte i den händelse att en tredje part skulle missbruka en e-postadress och registrera sig för nyhetsbrevet utan berättigad persons vetskap.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att spara informationen, e-postadressen samt användningen av dessa för att skicka nyhetsbrevet. Du kan återkalla ditt medgivande via en länk i själva nyhetsbrevet, i din profil eller genom att skicka ett meddelande med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter.

Sociala insticksmoduler för Facebook, Google+ och Twitter

Denna webbplats använder sociala insticksmoduler från följande leverantörer

• Facebook (operatör: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

• Twitter (operatör: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)

• Google+ (operatör: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Dessa insticksmoduler samlar som standard in information från dig och överför denna till respektive operatörsserver.

I syfte att säkerställa ditt fortsatta informationsskydd har vi vidtagit tekniska åtgärder i syfte att garantera att din information inte kan samlas in av leverantören för respektive insticksmodul utan ditt medgivande. När du öppnar en webbplats med integrerade insticksmoduler är dessa inledningsvis avaktiverade. Insticksmodulerna aktiveras först när du klickar på tillhörande symbol, och när du gör detta ger du samtidigt ditt godkännande till att din information överförs till respektive leverantör.

Efter aktivering samlar insticksmodulerna också in personliga uppgifter, till exempel din IP-adress, och skickar denna till respektive leverantörsserver, där de sparas. Aktiverade sociala insticksmoduler skapar även en cookie med en unik identifierare när den aktuella webbplatsen öppnas. Leverantörerna kan därigenom skapa profiler över ditt användarbeteende. Detta sker också om du inte är medlem i det sociala nätverket tillhörande respektive leverantör. Om du är medlem i leverantörens sociala nätverk och loggar in på det sociala nätverket när du besöker denna webbplats, kan din personliga information och annan information som rör ditt besök på denna webbplats komma att kombineras med din profil på det sociala nätverket. Vi har ingen inverkan på det exakta insamlade dataomfånget som respektive leverantör utför på dig. Mer detaljerad information som berör omfattning, art och syfte med databearbetningen, rättighets- och inställningsalternativ för att skydda ditt privatliv finns i meddelanden om datasekretess hos respektive sociala nätverksleverantör. Dessa finns på följande adresser:

Facebook Connect

Vi erbjuder även en möjlighet att registrera dig för vårt nyhetsbrev via Facebook Connect. På detta vis krävs ingen ytterligare registrering. För registreringen kommer du att omdirigeras till Facebook-sajten, där du kan registrera dig med din användarinformation. Detta ansluter din Facebookprofil till vår tjänst. När dessa ansluts erhåller vi automatiskt följande information från Facebook Inc.: Ditt namn och din e-postadress.

Av denna information kommer vi endast att använda ditt namn och din e-postadress. Denna information är vital för att vi ska kunna identifiera dig och skicka vårt nyhetsbrev till dig.

För ytterligare information om Facebook Connect och sekretessinställningarna, se meddelanden om datasekretess samt användarvillkor för Facebook Inc.

Ansluta med sociala mediaprofiler

Vi erbjuder möjligheten att registrera dig för vårt nyhetsbrev med din sociala mediaprofil. På detta vis krävs ingen ytterligare registrering. För registreringen kommer du att omdirigeras till respektive sociala nätverk, där du kan registrera dig med din användarinformation. Detta ansluter din profil till vår tjänst. När dessa ansluts erhåller vi automatiskt följande information: Ditt namn och din e-postadress.

Av denna information kommer vi endast att använda ditt namn och din e-postadress. Denna information är vital för att vi ska kunna identifiera dig och skicka vårt nyhetsbrev till dig.

Du kan använda följande sociala nätverk för att ansluta din profil till oss: - Facebook - Xing - Twitter

För ytterligare information om hur du ansluter sociala nätverksprofiler och dessas sekretessinställningar, se respektive sociala nätverks dataskyddsmeddelanden och användarvillkor.

Tävlingar

Du har möjlighet att delta i tävlingar på vissa av våra webbplatser. Den information som samlas in från dig när du deltar i en tävling används i huvudsak enbart för att genomföra tävlingen, varefter vi förstör informationen i enlighet med dataskyddslagen. Deltagande i sådana kampanjer sker givetvis frivilligt.

Ansökningsförfarande

Om du skickar in en ansökan till vårt företag elektroniskt, kommer din information endast att användas för att behandla din ansökan och inte vidarebefordras till tredje part. Notera att ansökningar som skickas till oss med e-post överförs okrypterade.

Datasäkerhet

I syfte att skydda din personliga information som vi lagrar från icke-auktoriserad åtkomst och missbruk har vi vidtagit omfattande tekniska och driftmässiga säkerhetsåtgärder. Våra säkerhetsförfaranden inspekteras regelbundet och anpassas efter den tekniska utvecklingen. Våra anställda utbildas regelbundet och är bundna av datasekretessavtal.

Dina rättigheter

Transparens är mycket viktigt för oss. På begäran berättar vi gärna för dig huruvida vi har lagrat din personliga information, samt i så fall vad denna består av, i enlighet med vår juridiska skyldighet. Enligt den tyska federala dataskyddslagen kan du begära (om tillämpligt) att denna information ändras, blockeras eller raderas, förutsatt att detta inte strider mot juridiska lagringsperioder. Vi tillhandahåller dig också gärna vårt offentliga bearbetningsregister, som innehåller erforderlig information under Avsnitt 4g, par. 2 i enlighet med Avsnitt 4e BDSG.

Om du har frågor som berör bearbetningen av din personliga information kan du även kontakta vår dataskyddsansvariga, som även kan bistå vid begäranden om information, förslag eller klagomål.

Kontaktuppgifter till dataskyddsansvarig

Om du har frågor, vänligen kontakta:

Personal/confidential F.A.O Mr Tim-Oliver Ritz

intersoft consulting services AG

Beim Strohhause 17

20097 Hamburg

Ändringar på dataskyddsaviseringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra och utvidga dataskyddsaviseringar. Giltigt: Mars 2016